بازدید شهردار منطقۀ هشت از کتابخانۀ عمومی قلم

مهندس  احسان شریعتی افزود: عالی‌ترین ابزار آموزش، کتاب است. کتابداران خادمین کتاب و آموزش هستند چرا که این فرد و اندیشه است که در کتاب‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و هیچ وقت عصر کتاب چاپی تمام نمی‌شود، هیچ کتابخانه‌ای تعطیل نمی‌شود و به زندگی خود ادامه می‌دهند؛ زیرا پایه آنها خرد و اندیشه است، آن چیزی که می‌ماند اندیشه است و آن چیزی که در تحولات جامعه تاثیرگذار است کتاب و کتابخانه است که بزرگ‌ترین دشمن جهل است.

در این مراسم شهردار منطقه هشت از پرسنل کتابخانه‌های (قلم) و  بازدید و با اهدا لوح و گل تقدیر به عمل آوردند.