دوره آموزش آمادگی کنکور ویژه اعضای کتابخانه عمومی قلم

دوره آموزش آمادگی کنکور ویژه اعضای کتابخانه عمومی قلم در تاریخ 21 تیرماه 1399 در کتابخانه عمومی قلم برگزار شد.