اخبار داخلی- عضویت 1399

  • هزینه عضویت برای فردی که عضو ما نیست و قرار است فقط از خدمات امانت کتابخانه استفاده نماید ماهانه 20 تومان است.
  • هزینه عضویت برای فردی که عضو ماست به صورت رایگان تا آخر مهرماه می‎تواند از خدمات امانت استفاده نماید.
  • هزینه استفاده از خدمات خاص با صندلی ویژه،امکانات کلاسی، دریافت بسته اینترنت و دریافت یک کمد VIP ماهانه 150 تومان می‎باشد.