اتاق جلسات

در فضاهای مختلف کاری، برگزاری جلسات هنوز جنبۀ مهمی از کار محسوب می‌شود. فضاهای اختصاصی جلسات می‌تواند ضمن فراهم کردن یک محیط حرفه‌ای و ایجاد شرایط مناسب برای جلسه، تأثیر خوبی در فعالیت‌ها بگذارد. کتابخانۀ عمومی قلم دارای 2 اتاق جلسات، به مساحت 20 مترمربع مناسب برای برگزاری جلسات مدیران و جلسات خصوصی است. این اتاق‌ها دارای نورگیر، صندلی‌هایی‌ با ارگونومی مناسب و سرویس بهداشتی قابل بهره‌برداری است.