اطلاعات کتابخانه دیجیتال

طرح امانت کتاب از آستان قدس


اعضاء کتابخانه می‎توانند در صورت موجود نبودن کتابی در کتابخانه با مراجعه به کتابدار و با تکمیل فرم درخواست کتاب، منبع مورد نظر را از آستان قدس رضوی امانت بگیرند.