اطلاعات کتابخانه دیجیتال

دسترسی به کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی


با پیگیری به عمل آمده از این پس اعضاء کتابخانه عمومی قلم قادر به استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی می‌باشند (تاریخ درج خبر: 1397/05/26)


https://digital.aqr.ir/